رزومه

پشتيباني و نگهداري شبکه کامپيوتري موسسه اعتباري ملل

پشتيباني و نگهداري شبکه کامپيوتري سازمان حفظ نباتات کشور

جابجايي مرکز داده مرکزي موسسه اعتباري ملل

طراحي و اجراي زيرساخت ارتباطي و ايمن سازي کليه ي ارتباطات موسسه اعتباري ملل اعم از شعبه اي، اينترنت بانک، موبايل بانک، ATM و …

طراحي و پياده سازي ديتاسنتر موسسه عسکريه بر پايه آخرين تکنولوژي روز

پشتيباني ونگهداري شبکه کامپيوتري سازمان امور اراضي کشور

پشتيباني ونگهداري شبکه کامپيوتري سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران

طراحي و اجراي ديتا سنتر مرکزي سازمان تامين اجتماعي کشور

ايجاد ساختار منطقي بين گروه توسعه اقتصادي تدبير و شرکت هاي زيرمجموعه و استقرار سيستم Active Directory Forest

بازطراحي و بهينه سازي شبکه کامپبوتري و ارتياطي دفاترمرکزي شرکت ارتباطات مبين نت

راه اندازي شبکهVPN-MPLSبين سازمان مرکزي و 32 مرکز استان و 300 شهرسنان نابعه و ايمن سازي ارتباط آنها، پژوهشکده مهندسي جهاد کشاورزي

پشتيباني ونگهداري شبکه کامپيوتري سازمان دامپزشکي کشور

پشتيباني و نگهداري شبکه کامپيوتري بنياد مطهري

طراحي شبکه و سيستم ارتباطاتي کارخانجات منير منور

پياده سازي سيستمVOIPبين سازمان مرکزي و 32 اداره کل، سازمان دامپزشکي کشور

راه اندازي شبکهVPN-MPLSوVOIP، کارخانجات کوشش کاران

پياده سازي سيستمVOIPدر مجموعه ي دارالحديث

ايمن سازي شبکه شرکت پخش عقاب

پشتيباني ونگهداري شبکه بي سيم(outdoor) ، شهرداري الوند

راه اندازي Mail Server،ستاد اجرائي حضرت امام

مشاور گروه اقتصادي تدبير

آموزش کارشناسان بانک سينا

آموزش کارشناسان شرکت ارتباطات مبين نت

طراحي و پياده سازي شبکهWANجهت ارتباط ادارات شرکت امرسان

آموزش برگزيدگان مرحله سوم اردوي آمادگي چهلمين المپياد جهاني مهارت در زمينه مهارت هاي مورد نياز مسابقات، شامل دوره هاي مايکروسافت، سيسکو، لينوکس و وايرلس

طراحي و راه اندازي شبکه شرکت گراد

طراحي و پياده سازي شبکه بي سيم(outdoor)، دانشکده علوم حديث

برگزاري سمينار دوره هاي تخصصيITبا همکاري انجمن مديريت راهبردي در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

طراحي و پياده سازي سيستم ديواره آتش ، شرکت سرمايه گذاري پارسيان

طراحي و پياده سازي شبکه بي سيم(outdoor)، شرکت شهر صنعتي البرز

طراحي و پياده سازي شبکه بي سيم(outdoor)، شهرداري الوند

طراحي و پياده سازي سيستم کنترل پهناي باند و سيستم امنيت شبکه براي دانشگاه پيام نور

طراحي و اجراي سيستم دبيرخانه محرمانه و دبيرخانه عادي حراست دانشگاه آزاد

طراحي و پياده سازي شبکه شرکتPetronas

انتقال کليه سرويس هاي دانشکده حديث از ويندوز به لينوکس

ايمن سازي شبکه سازمان ماليات بر ارزش افزوده

راه اندازي سيستم امنيتي و سرور ايميل و مديريت پهناي باند در دانشکده علوم

پشتيباني ونگهداري شبکه کامپيوتري شرکت نيروگستر سهند

مشاور ستاد کل نيروهاي مسلح-فرماندهي مستقل ارتباطات، رايانه و الکترونيک

مشاور فناوري اطلاعات دانشگاه علوم حديث

مشاورIT شرکت هيونداي عسلويه

ارائه سمينارNetwork Security براي شرکت هيونداي عسلويه

ارائه سمينار امنيت شبکه هاي کامپيوتري – اداره کل بنادر و کشتيراني

ارائه سمينار تکنولوژيPKI –شرکت داده ورزي شمس ( نهاجا)

ارائه سمينار بررسي شبکه هايVPN –شرکت داده ورزي شمس ( نهاجا)

تدريس دوره هاي تربيت متخصص شبکه(بيش از 20/000 ساعت)